गणिताची महत्वाची सूत्रे

🔰 ..सरळव्याज..

— सरळव्याज = मुद्दल × व्याजदर × मुदत ÷१००

— मुद्दल = सरळव्याज × १०० ÷ व्याजदर × मुदत

— व्याजदर = सरळव्याज × १०० ÷ मुद्दल × मुदत..

— मुदत वर्षे = सरळव्याज × १०० ÷ मुद्दल × व्याजदर

🔰 ..नफा-तोटा..

— नफा = विक्री- खरेदी..

— विक्री = खरेदी + नफा..

— खरेदी = विक्री+ तोटा..

— तोटा = खरेदी – विक्री..

— शेकडा नफा = प्रत्यक्ष नफा × १०० ÷ खरेदी..

— शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष तोटा × १०० ÷ खरेदी..

— विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (१००+ शेकडा नफा) ÷१००..

— खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत ×१००)÷ (१००+ शेकडा नफा)..

🔰 ..पायथागोरसचा प्रमेय..

01
काटकोन ञिकोण व पायथागोरसचा प्रमेय..–

— काटकोन ञिकोण

ज्या ञिकोणाचा एक कोन 90° चा /काटकोन असतो त्या ञिकोणास काटकोन ञिकोण म्हणतात..

🔸 काटकोन ञिकोणाची वैशिष्ट्ये–

— एक कोन 90° चा असतो..

— इतर दोन कोन लघुकोन असुन एकमेकांचे कोटीकोन असतात..

— 90° कोन समोरील बाजूला कर्ण म्हणतात..

— काटकोन ञिकोणात सर्वात मोठी बाजू कर्ण*असते..

👍🏼 काटकोन ञिकोण आकृती..

A 
|\
| \
|  \
|   \
|    \ 
|     \   कर्ण
|      \ 
| 90°     \
|________________\

B C

काटकोन करणाऱ्या बाजू…
AB व BC

कर्ण = AC

पायथागोरसचा प्रमेय….
” काटकोन ञिकोणात कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजू च्या वर्गाच्या बेरजेइतका असतो “

( कर्ण)² = (एक बाजू )² + ( दुसरी बा.)²..

AC² = AB² + BC²..

2 thoughts on “गणिताची महत्वाची सूत्रे”

Leave a Comment

close button